സ്വാഗതം WELCOME स्वागत

എന്റെ ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതം

Friday, September 8, 2023

സ്റ്റെപ്പിനി ടയര്‍ !

 


ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ 
നാമെല്ലാം ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി ടയര്‍ 
പോലെയായിരുന്നു. 

ഓടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ 
മാത്രമാണ് ജീവിത വണ്ടിയുടെ 
ഭാരവും പിന്നിടേണ്ട ദൂരങ്ങളുടെ 
ആശങ്കകളും ക്ലേശങ്ങളും 
മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങിയത് ! 

No comments:

Post a Comment