സ്വാഗതം WELCOME स्वागत

എന്റെ ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതം

Saturday, August 10, 2019

യാ റസൂലുള്ളാഹ്,,,!യാ റസൂലുള്ളാഹ്,,,!
മണ്ണിൽ നിന്ന് വിണ്ണിലേക്ക് നിൻ റൂഹ് ഉയർന്ന നേരം !
ഈ ഭൂമി ലോകം എത്ര മരവിച്ചു കാണും !

കാറ്റ് നിൻ സുഗന്ധത്തിനായി എത്ര അലഞ്ഞു കാണും !
മൺ തരികൾ നിൻ പാദസ്പർശത്തിനായി
എത്ര കാത്തിരുന്നു കാണും !

അരുവികളിലെ ജലം നിൻ കൈ കുമ്പിളിൽ നിറയാൻ
എത്ര ആഗ്രഹിച്ചു കാണും !
മേഘങ്ങൾ നിനക്ക് തണലേകാൻ കൊതിച്ച്
എത്ര പാറി പറന്നു കാണും !

ഭൂമിയിലെ ചരാചരങ്ങളും നിൻ ദേഹത്തോടോപ്പം മണ്ണിൽ
അലിയാൻ എത്ര പിടഞ്ഞു കാണും !
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും
സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ !

നാളെ മഹ്ശറയിൽ ശഫാഹത്തേകാൻ ഞങ്ങൾക്ക്
തുണ നീ മാത്രമാണ് തിരുദൂതരേ !

നിൻ പ്രഭയും മഹത്വവും നീണാൽ വാഴും
ഖിയ്യാമം നാൾ വരേയും ഈ ഭൂമിയിൽ !
യാ റസൂലുള്ളാഹ്,,,!