സ്വാഗതം WELCOME स्वागत

എന്റെ ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതം

Thursday, April 7, 2011

Just like rain !Friendship is like rain
It would come as it desires
And sometimes you'll have to wait
At other times it would arrive unexpectedly...

As in rain friendship keeps you cool and happy
Though it may also cause pain and sorrow
And run away from the yard of your heart...

Friendship can make flowers bloom
Yet it can also create mud
Just like rain.

1 comment:

  1. നനഞ്ഞു കുതിര്‍ന്ന മണ്ണില്‍ പതിഞ്ഞ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ അടുത്ത മഴയില്‍ ഒലിച്ചു പോകാതെ നില്‍ക്കുന്നത് അപൂര്‍വമാണ്...

    ReplyDelete