സ്വാഗതം WELCOME स्वागत

എന്റെ ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതം

Sunday, November 14, 2010

മഴക്കാല മോഹങ്ങള്‍മാനമേ...
നിന്‍ മനം കറുത്ത് കാണാന്‍
വീണ്ടും എന്‍ മനസ്സില്‍ ഒരു മോഹം.

നീ പൊഴിക്കും വര്‍ണ്ണ മഴയില്‍
വീണലിയാന്‍ വീണ്ടും ഒരു മോഹം.

നീ വീശും തണുത്ത കാറ്റില്‍
കോരിതരിക്കാന്‍ ഉള്ളിലൊരു മോഹം

നീ നിറയ്ക്കും തൊടി വെള്ളത്തില്‍
ഓടി കളിക്കുവാന്‍ വീണ്ടും മോഹം.

നീ വിതക്കും ചെറു നീര്‍ കുമിളകള്‍
ഓടി ഒളിക്കുന്നത്‌ കാണാന്‍ മോഹം.
തൊടിയിലെ ചേബിന്‍ താളില്‍

നീ വീഴ്ത്തും വെള്ളി മണികള്‍
കൈകളാല്‍ കോരിയെടുക്കാന്‍ മോഹം.

നീ നിറച്ച നീല ജലാശയത്തില്‍
നീന്തി കുളിക്കാന്‍ ഒരു മോഹം.

ഓടി നടക്കും ചെറു മീനുകളെ
വാരി പിടിക്കുവാന്‍ മോഹം.

നീ ഒരുക്കിയ നീര്‍ ചാലില്‍
കടലാസ് തോണിയിറക്കാന്‍ മോഹം.

നീ വിടര്‍ത്തും മഴവില്‍ക്കാവടി
വിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നത് കാണാന്‍ മോഹം.

മോഹത്തിന്‍ വര്‍ണ്ണപെരുമഴയില്‍ വീണ്ടും
മഴക്കാലത്തിന്‍ കുസ്രിതികള്‍ കാണാന്‍ ദാഹം.

(എഴുതിയത്: മെയ്‌ 2009)

No comments:

Post a Comment