സ്വാഗതം WELCOME स्वागत

എന്റെ ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതം

Tuesday, November 16, 2010

അരാജക രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍വെള്ള വസ്ത്രത്തിന്‍ മഹിമ മാത്രമോ
നിന്‍ രാഷ്ട്ര ബന്ധത്തിന്‍ മുതല്‍കൂട്ട്.
വാമൊഴി തന്‍ ചടുലതയില്‍ തീര്‍ക്കുന്നു
നീ ജനപക്ഷത്തിന്‍ രാഷ്ട്രിയ മാമാങ്കം.


അധികാരത്തിന്‍ നായക മേലങ്കിയണിയാന്‍
ദരിദ്രര്‍ തന്‍ ദൗര്‍ബല്യങ്ങള്‍ പട്ടുനൂലാക്കി.
നയിക്കാന്‍ നീ തേടും കുറുക്കു വഴികള്‍
വിതക്കുന്നു പാഷണത്തിന്‍ വിത്തുകള്‍ ഏറേ.


വഴി പിഴച്ച നിന്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങള്‍
നയിക്കുന്നു തീരാ കുടിപ്പകയിലേക്ക്.
എയ്യുന്നു നീ വിഷം തീണ്ടിയ കൂരമ്പുകള്‍
കൊയ്യുന്നു മത സൗഹാര്‍ദ്ദത്തിന്‍ ശിഖരങ്ങള്‍.


സനാഥാരായി വസിക്കും സോദരങ്ങളെ
അനാഥരാക്കും നിന്‍ സിംഹ ഗര്‍ജ്ജനം.
ജാതി തന്‍ മഹാത്മ്യം നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍
ദൈവത്തിന്‍ മഹത്വം നിഷേധിക്കുന്നു നീ.


പൌര ധര്‍മ്മം നിര്‍വഹിക്കും നിന്‍ കരങ്ങള്‍
ഒരുക്കുന്നു അധര്‍മ്മത്തിന്‍ കൊലക്കയറുകള്‍ നീളെ.
അധികാര മോഹത്താല്‍ ഉയരും നിന്‍ ശിരസ്സ്‌
അനീതി ഭാരത്താല്‍ കുനിയും നിന്‍ യശസ്സ്. ‍


അഴിക്കും തോറും മുറുകും കുരുക്കുകള്‍
തീര്‍ത്തു നീ രാജ്യത്തിന്‍ നീതിപീഠത്തില്‍.
നീ വാഴും മഹാത്മാക്കള്‍ കാലംകൊള്ളും പുണ്യഭൂമി
ഞങ്ങള്‍ക്കിന്നു രക്ത രക്ഷസ്സിന്‍ ചുടുകാട്.

(എഴുതിയത്: ജനുവരി 2010)

No comments:

Post a Comment