സ്വാഗതം WELCOME स्वागत

എന്റെ ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതം

Tuesday, November 16, 2010

അള്ളാഹു അക്ബര്‍യാ അല്ലാഹ്..
കണ്ണില്‍ ഇരുള്‍ പരന്ന
ഏതോ ഒരു രാവില്‍
പിശാചിന്‍ വഴിയില്‍
അകപ്പെട്ടനേരം
ഞാന്‍ കേണു നിന്‍
സ്നേഹ കരുണക്കായ്...

യാ അല്ലാഹ്..
വാനില്‍ ഉയര്‍ന്ന ധ്വനികള്‍
എപ്പൊഴോ കാതില്‍ പതിച്ചനേരം
ഇരുള്‍ നീക്കി എന്‍ കണ്ണില്‍
പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞ നിമിഷം
ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു നിന്‍ മഹത്വം
സ്വാന്തനമായി സുബഹി ബാങ്കില്‍
അള്ളാഹു അക്ബര്‍..അള്ളാഹു അക്ബര്‍

(എഴുതിയത്: ജൂണ്‍ 2010)

No comments:

Post a Comment